Lietuvos kompiuterininkų sąjungos statutas

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos statutas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (sutrumpintai ir toliau tekste LIKS) yra savanoriška, savaveiksmė įvairių profilių kompiuterininkų, informatikos specialistų bei mėgėjų kūrybinė visuomeninė organizacija.
 2. LIKS yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
 3. LIKS veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo veiklą grindžia šiuo Statutu.
 4. LIKS veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, o savo narius atstovauja visame pasaulyje.
 5. LIKS būstinė yra Lietuvos sostinėje Vilniuje, A. Goštauto 12 – 211.
 6. LIKS grafinis ženklas – didžiosios raidės „LIKS” trijų susikertančių stačiakampių suapvalintais kampais centre.

II. LIKS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  • 7. Skatinti informatikos kaip perspektyvaus šiuolaikinio mokslo ir svarbios ūkio šakos plėtrą Lietuvoje.

8. Formuoti visuomenės ir Vyriausybės nuomonę deramo šalies informacijos resursų tvarkymo ir informacinių technologijų naudojimo klausimais.

9. Rūpintis informatikos specialistų ir vartotojų rengimu bei jų kvalifikacijos tobulinimu, o taip pat informatikos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose.

10. Puoselėti profesinį bendravimą, keitimąsi aktualia probleminės srities informacija, plėsti vidinius ir tarptautinius ryšius.

11. Ugdyti LIKS narių profesinę etiką, padėti ginti jų autorines teises, atstovauti kompiuterininkų profesinius bei autorinius interesus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

III. VEIKLOS BŪDAI IR FORMOS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga:

  • 12. Organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, seminarus, kursus, mokymus, stovyklas ir kitus renginius arba remia jų organizavimą.

13. Skelbia konkursus, varžybas, skiria LIKS premijas, stipendijas, teikia kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms.

14. Leidžia periodinius, tęstinius ir vienkartinius leidinius, kaupia ir skleidžia aktualią informaciją, informuoja visuomenę apie savo veiklą per masinės informacijos priemones.

15. Palaiko ryšius ir sutarčių pagrindu bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis, kooperatinėmis bei privačiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, turinčiomis bendrų tikslų informatikos srityje.

16. Savo iniciatyva arba pagal užsakymus organizuoja renginius, vykdo autorines ekspertizes, kuria originalius projektus, programinę įrangą bei kitus autorinius kūrinius, svarbius informatikos plėtotei šalyje.

17. Samdo asmenis statute numatytai veiklai vykdyti.

18. Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja.

19. Steigia įstatymų nustatyta tvarka firmas, akcines bendroves, bendras įmones, redakcijas, fondus, institutus, mokyklas ir kitokias organizacijas, turinčias juridinio arba fizinio asmens teises.

20. Tarpininkauja sąjungos nariams įsidarbinant Lietuvoje ir užsienyje, rūpinasi jų profesiniais reikalais, padeda ginti jų teises.

IV. NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  • 21. LIKS sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.

22. Tikruoju nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, prisidedantis prie informatikos plėtros Lietuvoje ir pripažįstantis LIKS Statutą.

23. Tikruosius narius priima LIKS arba jos sekcijų išrinkti vadovai arba jų paskirti valdytojai, pateikus pareiškimą-anketą su dviejų narių, priklausančių LIKS ne mažiau kaip dvejus metus, tarpininkavimu bei sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einančius metus.

24. Tikrasis narys turi teisę:

   • a) rinkti ir būti renkamas į LIKS valdymo organus;
   • b) teikti Statuto pakeitimo bei kitus siūlymus;
   • c) rekomenduoti asmenis į LIKS narius;
   • d) dalyvauti LIKS veikloje;
   • e) gauti pagalbą iš LIKS profesinėje veikloje;
   • f) naudotis numatytomis privilegijomis renginiuose;
   • g) pristačius nuotrauką LIKS Valdybai gauti nario pažymėjimą.

25. Tikrasis narys privalo:

   • a) laikytis LIKS Statuto ir vykdyti LIKS valdymo organų nutarimus;
   • b) mokėti mokėjimo metu galiojančio minimalaus gyvenimo lygio dešimtadalio dydžio stojamąjį ir tokio pat dydžio metinį nario mokestį (studentai moka pusę mokesčio, moksleiviai ir I bei II grupės invalidai nuo mokesčio atleidžiami).

26. Tikrieji nariai išbraukiami iš narių sąrašų šiais atvejais:

   • a) raštu pareiškus norą išstoti iš LIKS;
   • b) atsiradus daugiau kaip vienerių metų nario mokesčio įsiskolinimui be pateisinamos priežasties.

27. Tikrasis narys gali būti pašalintas iš LIKS už poelgius, prieštaraujančius profesinei etikai, nesuderinamus su šiuo Statutu. Sprendimą pašalinti narį priima LIKS Taryba. Pašalintas asmuo turi teisę apskųsti tokį sprendimą Ginčų sprendimo komisijai ir (arba) LIKS Suvažiavimui. Pašalintas asmuo gali būti priimtas į LIKS bendra tvarka praėjus ne mažiau kaip 2 metams nuo pašalinimo dienos.

28. Garbės nariais renkami asmenys, Lietuvos ir užsienio piliečiai, turintys ypatingų nuopelnų informatikai Lietuvoje ir sutinkantys jais būti.

29. Garbės narius renka LIKS Suvažiavimas. Juo nustojama būti pateikus pareiškimą raštu LIKS Valdybai.

30. Garbės nariai turi teisę dalyvauti LIKS veikloje ir gauti iš LIKS pagalbą savo profesinėje veikloje.

31. Sprendžiamąjį balsą LIKS veikloje turi tik tikrieji nariai. Garbės nariai turi patariamąjį balsą.

32. LIKS narių sąrašą tvarko LIKS Valdyba.

V. STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

   • 33. LIKS gali turėti temines ir (arba) teritorines sekcijas.

34. Sekcijos įsteigiamos LIKS Tarybos sprendimu ne mažiau kaip 9 LIKS narių iniciatyvinės grupės teikimu.

35. Sekcijos vidaus tvarką nustato pati sekcija. Ji pati renka savo vadovus, skiria valdytojus (jei tokie numatomi), gali turėti juridinio asmens teises. Savo veikloje sekcijos vadovaujasi šiuo Statutu.

36. Tarybos sprendimu sekcijos atstovas gali būti kooptuotas į Tarybą arba Valdybą.

37. Sekcijos veikla reorganizuojama arba nutraukiama jos pačios sprendimu, informuojant raštu LIKS Tarybą, kuri priima patvirtinantį sprendimą, arba LIKS Tarybos sprendimu, jei sekcija savo veikloje nesilaiko LIKS Statuto.

VI. VALDYMAS

  • 38. LIKS veiklą savo kompetencijos ribose valdo šie vadovaujantys organai: Suvažiavimas, Taryba, Ginčų sprendimo komisija, Revizijos komisija ir vykdomasis organas – Valdyba.

39. Aukščiausiasis LIKS valdymo organas yra Suvažiavimas. Suvažiavimą šaukia Taryba ne rečiau kaip kas dveji metai. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas ne mažiau kaip pusės Tarybos narių arba ketvirčio LIKS narių, arba pusės visų sekcijų reikalavimu.

40. Atstovavimo normą suvažiavime nustato Taryba. Vadovaujančiųjų LIKS organų nariai yra Suvažiavimo delegatai, neįeinantys į atstovavimo normą; jų turi būti mažiau, negu 1/4 visų delegatų. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė delegatų. Sprendimai paprastai priimami atviru balsavimu, kai jiems pritaria daugiau nei 50% Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

41. Suvažiavimas:

   • a) svarsto ir tvirtina Tarybos ir Revizijos komisijos ataskaitas ir svarbiausius sprendimus;
   • b) nustato LIKS veiklos kryptis, tvirtina LIKS planus, jos pajamų ir išlaidų sąmatas;
   • c) nustato Tarybos, Ginčų sprendimo komisijos, Revizijos komisijos narių skaičių ir renka tuos organus;
   • d) tvirtina ir keičia LIKS Statutą;
   • e) renka LIKS garbės narius;
   • f) nagrinėja gautus pasiūlymus ir pareiškimus;
   • g) sprendžia LIKS veiklos nutraukimo klausimą.

42. Tarp Suvažiavimų LIKS vadovauja jos Taryba, vadovaudamasi šiuo Statutu ir Suvažiavimo nutarimais.

43. Taryba renka vienai kadencijai iš savo narių Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

44. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Neeilinis posėdis šaukiamas Tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip 1/3 jos narių reikalavimu.

45. Taryba sprendžia visus klausimus paprastąja balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, lemia posėdžio pirmininko nuomonė. Kai sprendžiami personaliniai klausimai – balsuojama slaptai, o kitais atvejais – Tarybos nustatytu būdu.

46. Taryba vykdo šias funkcijas:

   • a) šaukia LIKS Suvažiavimus, organizuoja kitus renginius;
   • b) atsiskaito Suvažiavimui apie savo veiklą;
   • c) tvarko LIKS turtą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
   • d) koordinuoja LIKS veiklą;
   • e) steigia LIKS sekcijas;
   • f) steigia komisijas, darbo grupes atskiriems klausimams tirti ir aiškinti;
   • g) formuoja Valdybą ir nustato jos funkcijas, renka Valdybos pirmininką ir jo pavaduotojus;
   • h) skiria LIKS vykdomų darbų vadovus, sudaro LIKS leidinių rengėjų grupes;

 

   • i) skatina asmenis, pasižymėjusius LIKS veikloje.

47. Tarybos pirmininkas šaukia neeilinius Tarybos posėdžius. Tarybos arba Valdybos pirmininkas, arba jų pavaduotojai atstovauja LIKS, šaukia Tarybos posėdžius, pasirašo įgaliojimus ir kitus raštus; kartu su iždininku pasirašo čekius bei kitus dokumentus.

48. Revizijos komisija tikrina LIKS finansinę veiklą bei revizijos rezultatus praneša Tarybai ir Suvažiavimui.

49. Ginčų sprendimo komisija nagrinėja LIKS Statuto pažeidimus ir narių ginčus LIKS veiklos klausimais, kurie įstatymų nustatyta tvarka nežynibingi teismui.

50. Valdyba atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, kurias reglamentuoja Taryba.

VII. RINKIMAI

  • 51. Į vadovaujančius organus gali būti išrinktas kiekvienas tikrasis narys. Kandidatą gali pasiūlyti kiekvienas LIKS narys.

52. Renkama slaptu balsavimu. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiau kaip 50% balsų ir patenkantys į vakuojančias vadovaujančių organų vietas iš eilės pagal surinktą balsų skaičių. Jei per pirmąjį balsavimą neužpildomos visos vakuojančios vietos, skiriamas antras balsavimas, kuriame iš neišrinktų, bet gavusių daugiausiai balsų atrenkama ne daugiau kaip dvigubai kandidatų, negu yra vakuojančių vietų. Antrame balsavime laikomi išrinktais gavę daugiausiai balsų (neatsižvelgiant į 50% normą). Nenumatytais ginčytinais atvejais sprendimus priima Suvažiavimas.

53. Rinkimai vykdomi kas dveji metai.

54. Narys gali būti išrinktas tik į vieną vadovaujantį organą. Rinkimų metu kiekvienas vadovaujantis organas turi būti atnaujintas ne mažiau kaip trečdaliu.

55. Taryba turi kooptavimo į Tarybą, Ginčų ir Revizijos komisijas teisę. Kooptuojama vietoje nebedirbančių narių arba prireikus papildyti tų organų sudėtį. Kooptuotų narių neturi būti daugiau, negu 1/3 visų išrinktų Suvažiavime narių.

VIII. LĖŠOS

  56. LIKS lėšas sudaro:
   • a) narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
   • b) lėšos ir kitoks turtas, gautas (paaukotas) iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, labdaros organizacijų ir fizinių asmenų;
   • c) pajamos iš LIKS įsteigtų įmonių ūkinės veiklos;
   • d) valstybės valdžios, valdymo institucijų ir savivaldybių lėšos tikslinėms programoms įgyvendinti;
   • e) kredito įstaigų palūkanos už saugomas LIKS lėšas;
   • f) lėšos, gautos už LIKS narių atliktas ekspertizes, sukurtus projektus, programinę įrangą bei kitus autorinius kūrinius;
   • g) skolinto kapitalo lėšos;
   • h) kitos teisėtai gautos lėšos.

57. LIKS lėšos naudojamos LIKS turtui įsigyti, savo patalpų ir technikos eksploatacijai, leidybinei veiklai, renginiams ir kitokiai LIKS veiklai, įskaitant samdomų darbuotojų atlyginimus, finansuoti; įstatymų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka įmokoms į biudžetą sumokėti.

IX. TEISINĖ PADĖTIS

  • 58. LIKS yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, grafinį ženklą – emblemą, sąskaitas bankuose, kiek jų leidžiama turėti pagal įstatymus.

59. LIKS disponuoja savo lėšomis ir turtu.

60. LIKS turi leidybinę teisę.

61. LIKS neatsako pagal savo įsteigtų įmonių, kurios yra juridiniai asmenys, prievoles, o pastarosios neatsako pagal LIKS prievoles.

62. LIKS veikla pasibaigia Suvažiavimo nutarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos institucijos sprendimu. Visus klausimus, susijusius su LIKS veiklos pasibaigimu, sprendžia suvažiavime išrinkta likvidacinė komisija (arba likvidatorius). Likvidavus LIKS, jos turtas ir lėšos sunaudojami Suvažiavimo nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.

***
Šis Lietuvos kompiuterininkų sąjungos statutas priimtas 1999 m. rugsėjo 17-18 d. įvykusiame šeštajame LIKS suvažiavime
ir registruotas 2000 m. vasario 3 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 10-V.