APIE LIKS AKTUALIJOS ECDL PROGRAMA NUORODOS KONTAKTAI
 
 EN  
    LIKS
    Svarbu
    LIKS nariams
Vartotojas:

Slaptažodis:


Pametėte slaptažodį?

Registruotis dabar!


Lietuvos kompiuterininkų sąjungos
STATUTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (sutrumpintai ir toliau tekste LIKS) yra savanoriška, savaveiksmė įvairių profilių kompiuterininkų bei informatikos specialistų kūrybinė visuomeninė organizacija.

  2. LIKS teisinė forma – asociacija. LIKS yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

  3. LIKS veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo veiklą grindžia šiuo Statutu.

  4. LIKS veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, o savo nariams atstovauja visame pasaulyje.

  5. LIKS veiklos laikotarpis neribotas.

  6. LIKS buveinė yra Lietuvos sostinėje Vilniuje, Geležinio Vilko g. 12-113.

  7. LIKS grafinis ženklas – didžiosios raidės „LIKS“ trijų susikertančių stačiakampių suapvalintais kampais centre.

II. LIKS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  8. Skatinti informatikos bei informacinių ir komunikacinių technologijų, kaip perspektyvių šiuolaikinio mokslo ir svarbių ūkio šakų plėtrą Lietuvoje.

  9. Formuoti visuomenės, Vyriausybės ir Seimo nuomonę deramo šalies informacijos resursų tvarkymo ir informacinių technologijų naudojimo klausimais.

  10. Rūpintis informatikos specialistų ir vartotojų rengimu bei jų kvalifikacijos tobulinimu, o taip pat informatikos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose.

  11. Puoselėti profesinį bendravimą, keitimąsi aktualia probleminės srities informacija, plėsti vidinius ir tarptautinius ryšius.

  12. Ugdyti LIKS narių profesinę etiką, padėti ginti jų autorines teises, atstovauti kompiuterininkų profesiniams bei autoriniams interesams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

III. VEIKLOS BŪDAI IR FORMOS

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga:

  13. Organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, seminarus, kursus, mokymus, stovyklas ir kitus renginius arba remia jų organizavimą.

  14. Skelbia konkursus, varžybas, skiria LIKS premijas, stipendijas, teikia kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms.

  15. Leidžia periodinius, tęstinius ir vienkartinius leidinius, kaupia ir skleidžia aktualią informaciją, informuoja visuomenę apie savo veiklą per masinės informacijos priemones.

  16. Palaiko ryšius ir sutarčių pagrindu bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis, kooperatinėmis bei privačiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, turinčiomis bendrų tikslų informatikos srityje.

  17. Savo iniciatyva arba pagal užsakymus organizuoja renginius, vykdo autorines ekspertizes, kuria originalius projektus, programinę įrangą bei kitus autorinius kūrinius, svarbius informatikos plėtotei šalyje.

  18. Samdo asmenis Statute numatytai veiklai vykdyti.

  19. Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja.

  20. Steigia įstatymų nustatyta tvarka firmas, akcines bendroves, bendras įmones, redakcijas, fondus, institutus, mokyklas ir kitokias organizacijas, turinčias juridinio arba fizinio asmens teises.

  21. Tarpininkauja sąjungos nariams įsidarbinant Lietuvoje ir užsienyje, rūpinasi jų profesiniais reikalais, padeda ginti jų teises.

IV. NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  22. LIKS sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai.

  23. Tikruoju nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, prisidedantis prie informatikos plėtros Lietuvoje ir pripažįstantis LIKS Statutą. Jaunesni kaip 18 metų asmenys, pasižymėję informatikos ar informacinių technologijų srityje, taip pat gali tapti LIKS nariais. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti LIKS nariais pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  24. Tikruosius narius priima LIKS arba jos sekcijų išrinkti vadovai arba jų paskirti valdytojai, pateikus pareiškimą-anketą su dviejų pilnamečių narių, priklausančių LIKS ne mažiau kaip dvejus metus, tarpininkavimu bei sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einančius metus.

  25. Tikrasis narys turi teisę:

   a) rinkti ir būti renkamas į LIKS valdymo organus;
   b) teikti Statuto pakeitimo bei kitus siūlymus;
   c) rekomenduoti asmenis į LIKS narius;
   d) dalyvauti LIKS veikloje;
   e) gauti pagalbą iš LIKS profesinėje veikloje;
   f) naudotis numatytomis privilegijomis renginiuose;
   g) susipažinti su dokumentais ir kita informacija apie LIKS veiklą laikantis LIKS Tarybos patvirtintos „Informacijos apie LIKS veiklą pateikimo LIKS nariams tvarkos“;
   h) pristačius nuotrauką LIKS Valdybai gauti nario pažymėjimą.

  26. Tikrasis narys privalo:

   a) laikytis LIKS Statuto ir vykdyti LIKS valdymo organų nutarimus;
   b) mokėti mokėjimo metu galiojančio minimalaus gyvenimo lygio dešimtadalio dydžio stojamąjį ir tokio pat dydžio metinį (kiekvienų finansinių metų) nario mokestį. Dieninių skyrių studentai moka pusę mokesčio, bedarbiai, daugiau kaip pusę mokestinio laikotarpio neturintys darbo, ir pensininkai, kurių pajamos – tik senatvės ir (arba) invalidumo pensija, nuo LIKS nario mokesčio atleidžiami. Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai atleidžiami nuo visų mokesčių.

  27. Tikrieji nariai LIKS Tarybos nutarimu gali būti išbraukiami iš narių sąrašų šiais atvejais:

   a) raštu pareiškus norą išstoti iš LIKS;
   b) atsiradus daugiau kaip dviejų metų nario mokesčio įsiskolinimui be pateisinamos priežasties;
   c) nariui mirus.

  28. Tikrasis narys gali būti pašalintas iš LIKS už poelgius, prieštaraujančius profesinei etikai, nesuderinamus su šiuo Statutu. Sprendimą pašalinti narį priima LIKS Taryba. Pašalintas asmuo turi teisę apskųsti tokį sprendimą Ginčų sprendimo komisijai ir (arba) LIKS Suvažiavimui. Pašalintasis asmuo gali būti priimtas į LIKS bendra tvarka praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams nuo pašalinimo dienos.

  29. Garbės nariais renkami asmenys, Lietuvos ir užsienio piliečiai, turintys ypatingų nuopelnų informatikai Lietuvoje ir sutinkantys jais būti.

  30. Garbės narius renka LIKS Suvažiavimas. Juo nustojama būti pateikus pareiškimą raštu LIKS Tarybai.

  31. Garbės nariai turi teisę dalyvauti LIKS veikloje ir gauti iš LIKS pagalbą savo profesinėje veikloje.

  32. Sprendžiamąjį balsą LIKS veikloje turi tik tikrieji nariai. Garbės nariai turi patariamąjį balsą.

  33. LIKS narių sąrašą tvarko LIKS Valdyba.

V. STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

  34. LIKS gali turėti temines ir (arba) teritorines sekcijas.

  35. Sekcijos įsteigiamos LIKS Tarybos sprendimu ne mažiau kaip 9 LIKS narių iniciatyvinės grupės teikimu.

  36. Sekcijos vidaus tvarką nustato pati sekcija. Ji pati renka savo vadovus, skiria valdytojus (jei tokie numatomi), gali turėti juridinio asmens teises. Savo veikloje sekcijos vadovaujasi šiuo Statutu.

  37. Tarybos sprendimu sekcijos atstovas gali būti kooptuotas į Tarybą arba Valdybą.

  38. Sekcijos veikla reorganizuojama arba nutraukiama jos pačios sprendimu, informuojant raštu LIKS Tarybą, kuri priima patvirtinantį sprendimą, arba LIKS Tarybos sprendimu, jei sekcija savo veikloje nesilaiko LIKS Statuto, arba nebevykdo veiklos kaip LIKS padalinys.

VI. VALDYMAS

  39. LIKS valdymo organai yra:

   a) aukščiausias valdymo organas yra Suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;
   b) kolegialus valdymo organas yra LIKS Taryba;
   c) vienasmenis valdymo organas – LIKS Prezidentas;
   d) kiti valdymo organai: Valdyba, Revizijos komisija ir Ginčų komisija.

  40. Suvažiavimą šaukia Taryba ne rečiau kaip kas dveji metai. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas ne mažiau kaip pusės Tarybos narių arba ketvirčio LIKS narių, arba pusės visų sekcijų reikalavimu.

  41. Atstovavimo normą suvažiavime nustato Taryba prieš suvažiavimo datos tvirtinimą. LIKS valdymo organų nariai yra Suvažiavimo delegatai. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė delegatų. Visi Suvažiavimo sprendimai paprastai priimami atviru balsavimu, kai jiems pritaria daugiau negu 50 procentų Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.

  42. Suvažiavimas:

   a) svarsto ir tvirtina Tarybos ir Revizijos komisijos ataskaitas ir svarbiausius sprendimus;
   b) nustato LIKS veiklos kryptis, tvirtina LIKS planus, jos pajamų ir išlaidų sąmatas;
   c) nustato Tarybos, Ginčų sprendimo komisijos, Revizijos komisijos narių skaičių ir renka jų narius;
   d) tvirtina ir keičia LIKS Statutą laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos tvarkos;
   e) įgalioja asmenį LIKS steigimo ar reorganizavimo dokumentams tvarkyti ir pasirašyti;
   f) renka LIKS garbės narius;
   g) nagrinėja gautus pasiūlymus ir pareiškimus;
   h) sprendžia LIKS veiklos nutraukimo klausimą.

  43. Tarp Suvažiavimų LIKS vadovauja kolegialus valdymo organas – Taryba, vadovaudamasi šiuo Statutu ir Suvažiavimo nutarimais.

  44. Taryba vykdo šias funkcijas:

   a) šaukia LIKS Suvažiavimus, organizuoja kitus renginius;
   b) atsiskaito Suvažiavimui apie savo veiklą;
   c) renka vienai kadencijai iš savo narių Prezidentą ir jo pavaduotoją ar pavaduotojus. Reikalingą pavaduotojų skaičių nustato Taryba. LIKS Prezidentas kartu yra ir Tarybos pirmininkas;
   d) formuoja Valdybą ir nustato jos funkcijas, renka Valdybos pirmininką ir jo pavaduotojus, skiria iždininką (vyriausiąjį finansininką);
   e) priima sprendimus dėl LIKS turto, sąskaitų bankuose atidarymo ir uždarymo;
   f) koordinuoja LIKS veiklą;
   g) priima sprendimus dėl LIKS sekcijų steigimo;
   h) steigia komisijas, darbo grupes atskiriems klausimams tirti ir aiškinti;
   i) skiria LIKS vykdomų darbų vadovus, sudaro LIKS leidinių rengėjų grupes;
   j) skatina asmenis, pasižymėjusius LIKS veikloje.

  45. LIKS atstovauja Prezidentas, jo įgalioti pavaduotojai arba Valdybos pirmininkas.

  46. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių, įskaitant ir tuos Tarybos narius, kurie neatvyksta į posėdžio vietą, bet naudodamiesi šiuolaikinėmis nuotolinių konferencijų rengimo priemonėmis tiesiogiai dalyvauja posėdyje. Neeilinis posėdis šaukiamas Tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip 1/3 jos narių reikalavimu.

  47. Taryba sprendžia visus klausimus paprastąja balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, lemia posėdžio pirmininko nuomonė. Kai sprendžiami personaliniai klausimai – balsuojama slaptai, o kitais atvejais – Tarybos nustatytu būdu.

  48. Skubūs klausimai gali būti sprendžiami ir nesušaukus Tarybos posėdžio, o klausimą Tarybos nariai nagrinėja naudodamiesi šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacinėmis priemonėmis. Balsavimas (atviras) šiuo atveju vykdomas elektroniniu paštu ar kitomis šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis.

  49. Prezidentas, jo įgalioti pavaduotojai arba Valdybos pirmininkas vykdo Tarybos sprendimus, pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus raštus, priima arba atleidžia samdomus darbuotojus; kartu su iždininku pasirašo čekius bei kitus dokumentus.

  50. Valdyba atlieka funkcijas, kurias reglamentuoja Taryba savo patvirtintomis „LIKS Valdybos veiklos taisyklėmis“ ir „LIKS viešųjų pirkimų taisyklėmis“.

  51. Revizijos komisija tikrina LIKS finansinę veiklą bei revizijos rezultatus praneša Tarybai ir Suvažiavimui.

  52. Ginčų sprendimo komisija nagrinėja LIKS Statuto pažeidimus ir narių ginčus LIKS veiklos klausimais, kurie įstatymų nustatyta tvarka nepriklauso teismų kompetencijai.

  53. Vieša LIKS informacija – pranešimai ir skelbimai – skelbiama LIKS interneto svetainėje adresu „www.liks.lt“. Esant galimybei vieša informacija gali būti papildomai platinama kitomis šiuolaikinėmis informacijos sklaidos priemonėmis bei žiniasklaidoje.

VII. RINKIMAI

  54. Į vadovaujančius organus gali būti išrinktas kiekvienas tikrasis LIKS narys. Kandidatą gali pasiūlyti kiekvienas LIKS narys.

  55. Renkama slaptu balsavimu. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiau kaip 50 procentų balsų ir patenkantys į vakuojančias vadovaujančių organų vietas iš eilės pagal surinktą balsų skaičių. Jei per pirmąjį balsavimą neužpildomos visos vakuojančios vietos, skiriamas antras balsavimas, kuriame iš neišrinktų, bet gavusių daugiausiai balsų atrenkama ne daugiau kaip dvigubai kandidatų, negu yra vakuojančių vietų. Antrame balsavime laikomi išrinktais gavę daugiausiai balsų (neatsižvelgiant į 50 procentų normą). Nenumatytais ginčytinais atvejais sprendimus priima Suvažiavimas.

  56. Rinkimai vykdomi LIKS Suvažiavimo metu, ne rečiau kaip kas dveji metai.

  57. Narys gali būti išrinktas tik į vieną vadovaujantį organą. Rinkimų metu kiekvienas vadovaujantis organas turi būti atnaujintas ne mažiau kaip ketvirtadaliu.

  58. Taryba turi kooptavimo į Tarybą, Ginčų ir Revizijos komisijas teisę. Kooptuojama vietoje nebedirbančių narių arba prireikus papildyti tų organų sudėtį. Kooptuotų narių neturi būti daugiau, negu trečdalis visų išrinktų Suvažiavime narių.

VIII. LĖŠOS

  59. LIKS lėšas sudaro:

   a) narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
   b) lėšos ir kitoks turtas, gautas (paaukotas) iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, labdaros organizacijų ir fizinių asmenų;
   c) pajamos iš LIKS įsteigtų įmonių ūkinės veiklos;
   d) valstybės valdžios, valdymo institucijų ir savivaldybių lėšos tikslinėms programoms įgyvendinti;
   e) kredito įstaigų palūkanos už saugomas LIKS lėšas;
   f) lėšos, gautos už LIKS narių atliktas ekspertizes, sukurtus projektus, programinę įrangą bei kitus autorinius kūrinius;
   g) skolinto kapitalo lėšos;
   h) kitos teisėtai gautos lėšos.

  60. LIKS lėšos naudojamos LIKS turtui įsigyti, savo patalpų ir technikos eksploatacijai, leidybinei veiklai, renginiams ir kitokiai LIKS veiklai, įskaitant samdomų darbuotojų atlyginimus, finansuoti; įstatymų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka įmokoms į biudžetą sumokėti.

  61. LIKS lėšų skyrimą paramai ar labdarai ir LIKS lėšomis vykdomus projektus tvirtina LIKS Taryba. LIKS lėšos ir pajamos naudojamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

  62. LIKS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

IX. TEISINĖ PADĖTIS

  63. LIKS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, grafinį ženklą – emblemą, sąskaitas bankuose, kiek jų leidžiama turėti pagal įstatymus.

  64. LIKS disponuoja savo lėšomis ir turtu.

  65. LIKS turi leidybos teisę.

  66. LIKS neatsako pagal savo įsteigtų įmonių, kurios yra juridiniai asmenys, prievoles, o pastarosios neatsako pagal LIKS prievoles.

  67. LIKS veikla pasibaigia Suvažiavimo nutarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos institucijos sprendimu. Visus klausimus, susijusius su LIKS veiklos pasibaigimu, sprendžia suvažiavime išrinkta likvidacinė komisija (arba likvidatorius). Likvidavus LIKS, jos turtas ir lėšos sunaudojami Suvažiavimo nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.Kaunas, 2009 m. rugsėjo 25 d.

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Tarybos pirmininkas Alfredas Otas***

Ši LIKS Statuto redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2010 m. kovo 26 d.

Tinklalapis spausdinimui Siųsti tinklalapio adresą